Fredag
02 Apr 1 match
Tisdag
10 Aug 1 match
Onsdag
18 Aug 1 match
Fredag
17 Sep 1 match
Lördag
18 Sep 1 match
Lördag
25 Sep 1 match
Söndag
26 Sep 1 match
Torsdag
30 Sep 1 match
Lördag
02 Okt 1 match
Söndag
03 Okt 1 match
Lördag
09 Okt 1 match
Söndag
10 Okt 1 match
Söndag
24 Okt 2 matcher
Lördag
30 Okt 2 matcher
Söndag
07 Nov 2 matcher
Söndag
14 Nov 2 matcher
Tisdag
16 Nov 1 match
Onsdag
24 Nov 1 match
Söndag
12 Dec 1 match
Lördag
18 Dec 2 matcher
Onsdag
22 Dec 1 match
Söndag
26 Dec 1 match
Torsdag
30 Dec 1 match

Sirius play

 All Star partner

Huvudpartner LF  hsb  markona   

 Huvudpartner

Zone adidas intersport